เมนูหลัก

IMT106INTERNATIONAL BUSINESS
IMT106ธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการทางธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าโลก ทฤษฎีการค้า การลงทุน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้า อุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงการค้าพหุพาคี สภาวะแวดล้อม การเข้าสู่ตลาด การจัดการการเงิน และการตลาดระหว่างประเทศ
Study international business concept, international monetary system, payment balance, exchange rate, trade policies, problems in international business,
economics cooperation, multilateral agreements, investment atmosphere, market entry, financial management, and international marketing.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต