เมนูหลัก

IGE133ETHICS AND HUMAN DEVELOPMENT
IGE133จริยธรรมกับการพัฒนามนุษย์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พื้นฐานแนวความคิดของหลักธรรมในศาสนาที่สำคัญต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและบทบาทของศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีราษฎร์และรัฐพิธีที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการครองชีวิตมนุษย์ บนพื้นฐานของ หลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อการฝึกปฏิบัติพัฒนาคุณค่า คุณภาพตนเอง ในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
Study basic concept of religions, relationship of religions and religious roles on culture, custom, tradition,
civil ceremonies and Royal ceremonies associated with human living on the basis of the doctrine of religions. Practice self development leading to ways of living in peace and harmony in society.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต