เมนูหลัก

IGE112COMMUNICATIVE ENGLISH II
IGE112ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา IGE111 การอ่านในระดับย่อหน้าที่ยาวขึ้น และกลวิธีการอ่านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การเดาความหมายของคำจากบริบท การหาชื่อเรื่องและใจความสำคัญ และการเขียนในระดับประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น

Study how to develop English skills as a beginner. Study how to make a simple English conversation, greeting, apologies, and small talks. Study beginning grammars to correct mistakes in reading, listening, speaking,
and writing. Be able to read and write short essays, use English structure, and learn how to expand vocabulary through the use of a dictionary.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต