เมนูหลัก

IEN111LANGUAGE AND CULTURE
IEN111ภาษาและวัฒนธรรม
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมตนเองและของนานาชาติ ศึกษาการสื่อสารของวัฒนธรรมนานาชาติที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และ ขนบธรรมเนียม นักศึกษาสามารถนำเสนอ อธิบาย และแยกแยะความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมนานาชาติได้

Study and compare self and international cultures. Study intercultural communication relating to lifestyles, beliefs and manners. Students can present, discuss and identify the differences between their own culture and the international cultures.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต