เมนูหลัก

IEN222LISTENING-SPEAKING II
IEN222การฟัง-พูด2
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IEN221
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดเพื่อที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การสนทนาในหัวข้อต่างๆ การฟังภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ และข่าว สามารถอภิปราย และการนำเสนอความคิดเห็นในสถานการณ์และหัวข้อที่

Develop listening and speaking skills in order to understand the English language used in real-life situations. Develop listening and speaking skills by using mass media resources such as movies and news.
Discuss and present various ideas of different issues and situations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต