เมนูหลัก

IEN225READING COMPREHENSION I
IEN225การอ่านเพื่อความเข้าใจ1
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการและงานวิจัยและสามารถเพิ่มพูนคำศัพท์มากขึ้น รวมทั้งการสร้างคำเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาเชิงวิชาการในบริบทต่างๆ เพื่อพัฒนากลวิธีในการอ่าน และฝึกฝนการอ่านเร็วเพื่อการสื่อสาร
นักศึกษาสามารถพัฒนาการอ่านโดยการอ่านเนื้อหาที่มีความยากซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจมุมมอง ความคิดเห็นของผู้เขียนทั้งความหมายโดยนัยและการอนุมาน
Acquire reading comprehension of academic texts and research. Expand vocabulary. Understand academic text structure in context to develop reading strategies and speed reading for communication.
Students develop reading competency through increased complexity of texts. Understand the implication and inference of the authors’ points of view.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต