เมนูหลัก

IEN328COMMUNICATIVE WRITING II
IEN328การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IEN327
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประสบการณ์ของตน เรียนรูขั้นตอนการเขียนที่ถูกต้อง เน้นเรื่องการขยายความของหัวเรื่อง สามารถเขียนใจความสำคัญรวมทั้งใจความสนับสนุนที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
นำการเขียนในรูปแบบต่างๆที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนจากระดับย่อหน้าถึงระดับความเรียง
Explore a higher level of writing by focusing on world knowledge, beliefs, cultures and personal experiences. Learn writing step by step by focusing on the expansion of the topics.
Write main ideas and supporting details with cohesion and coherence. Apply different forms of writing that have been learned by developing paragraphs into complete essays.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต