เมนูหลัก

IEN329ENGLISH FOR BUSINESS
IEN329ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ฝึกฝนในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทำงาน เช่น การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบทความทางธุรกิจรวมทั้งสื่อการอ่านต่างๆ เช่น
แผนภูมิ ตาราง และสถิติ เป็นต้น ศึกษาการเขียนจดหมายโต้ทางธุรกิจ เช่นการเขียนจดหมายสั่งซื้อ จดหมายต่อว่า จดหมายทวงหนี้ และอื่นๆ
Practice and intensively improve reading and writing skills. Emphases are on writing business letters, application letters and resumes. Acquire skills of analytical reading of business articles and
figurative reading materials such as charts and business statistical data and study all kinds of business letters
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต