เมนูหลัก

IEN343EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL PREPARATION
IEN343เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเตรียมสื่อการสอน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรียนรู้การพัฒนาและเข้าใจความหมายของเทคโนโลยีด้านการศึกษาและการเตรียมสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นทั้งแบบไม่ใช่อิเลคทรอนิคส์และแบบที่ใช้อิเลคทรอนิคส์ และสามารถเลือกใช้สื่อต่างๆให้เหมาะสมกับการสอนในสถานการณ์จริง

Study the development and understand the concept of educational technology and the preparation of language teaching materials: electronic and non-electronic materials.
Be able to apply the usage of different materials that are suitable for real-life teaching situations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต