เมนูหลัก

EE.394CONTROL SYSTEMS LABORATORY
วฟ.394ปฏิบัติการระบบควบคุม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EE.393 หรือ
COEE.393
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.13:00-16:0027112C20191M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์
รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-19-1
20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การแก้สมการเมตริก การจำลองระบบควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด การหาคำตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางเวลาและความถี่ ด้วยเทคนิคพล๊อตทางเดินราก โบ๊ตพล๊อต การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของ
ระบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต