เมนูหลัก

EE.394CONTROL SYSTEMS LABORATORY
วฟ.394ปฏิบัติการระบบควบคุม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EE.393 หรือ
COEE.393
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การแก้สมการเมตริก การจำลองระบบควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด การหาคำตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางเวลาและความถี่ ด้วยเทคนิคพล๊อตทางเดินราก โบ๊ตพล๊อต การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของ
ระบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต