เมนูหลัก

CT.330INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
วค.330การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CONCT.331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ระบบ ผังงาน ตารางตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ การศึกษาขอบเขตปัญหาของระบบ การจัดทำโครงงานและศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการออกแบบระบบ
การประเมินขนาดฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน การออกแบบแฟ้มข้อมูล และรูปแบบการแสดงผล การเขียนคู่มือ การตรวจสอบและประเมิน การทำรายงานขั้นสุดท้ายกรณีศึกษาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ลูกหนี้ เงินเดือน สินค้าคงคลังและบุคลากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต