เมนูหลัก

IE.381INDUSTRIAL MANAGEMENT
วอ.381การจัดการอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R4102A4C301614M 
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-8-22
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
หลักการจัดองค์กร การปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและทฤษฎีของการจัดการ กระบวนการจัดการและการแบ่งหน้าที่ของการจัดการ การประเมินผลและเทคนิคของหน่วยงานวิศวกรรม การเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต
สภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หลักเบื้องต้นทางการตลาด นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจจากปัญหากรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต