เมนูหลัก

IE.482INDUSTRIAL PLANT DESIGN
วอ.482การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.385
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25122C301317M 
อาจารย์: ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-10-20
30-3-27
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
การวิเคราะห์เบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยพิจารณาถึง การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน กระบวนการผลิต ระบบการขนถ่ายวัสดุ ต้นทุน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การออกแบบผังโรงงานโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ ปัญหาทั่วๆ
ไปของการออกแบบผังและวางผังโรงงาน รูปแบบพื้นฐานของการออกแบบผังการบริการ และการออกแบบคลังวัสดุ กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต