เมนูหลัก

IE.482INDUSTRIAL PLANT DESIGN
วอ.482การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.385
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์เบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน การวางแผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยพิจารณาถึง การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน กระบวนการผลิต ระบบการขนถ่ายวัสดุ ต้นทุน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การออกแบบผังโรงงานโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ ปัญหาทั่วๆ
ไปของการออกแบบผังและวางผังโรงงาน รูปแบบพื้นฐานของการออกแบบผังการบริการ และการออกแบบคลังวัสดุ กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต