เมนูหลัก

IE.483INDUSTRIAL COST ANALYSIS
วอ.483การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.307
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  910 อา.15:00-21:00R27212C501337W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานบัญชีต้นทุน การเงินในการจัดการทางอุตสาหกรรม ต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนทางตรง การควบคุมต้นทุน การกำหนดราคาและต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณลงทุน ต้นทุนค่าโสหุ้ย เกณฑ์การลดต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนและการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต