เมนูหลัก

IE.353LOGISTICS
วอ.353ลอจิสติกส์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศีกษาที่มาและบทบาทความสำคัญของโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ องค?ประกอบ และกิจกรรมของโลจิสติกส? ความสัมพันธ?ของโลจิสติกส?กับหน?วยงานอื่นๆในองค?กร การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมของโลจิสติกส? การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส
ต?นทุนที่สำคัญของโลจิสติกส์ เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ ERP (Eterprise Resources Planning) ระบบ WMS (Warehouse Management System) ระบบ TMS (Transportation Management System)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต