เมนูหลัก

IAV100INTRODUCTION TO AIR TRANSPORTATION INDUSTRY
IAV100ความรู้เบื้องต้นอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างการจัดการอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรการบิน ประเภทของผู้โดยสาร อากาศยาน และท่าอากาศยาน
ภูมิศาสตร์การบิน ตารางการบิน การบินประจำเส้นทางและการบินเฉพาะกิจ การร่วมทุนเส้นทาง พันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ
Concepts and elements of the air transportation industry. Evolution and the factors affecting the aviation industry. Management of aviation industry structures and personnels, types of passengers aircrafts and airports.
. Geography of flights, flight schedules and routes and charter flights. Airlines partnerships and alliances. Organizations involved in the aviation industry. Policies and measures for international aviation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต