เมนูหลัก

IEC200PRINCIPLES OF ECONOMICS
IEC200หลักเศรษฐศาสตร์
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R27322C50428W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี48-40-8
รหัส 196501404443,196501404478
สอบปลายภาค:
Course Description
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้นทุนทางเลือกและค่าเสียโอกาส และความเป็นไปได้ในการผลิต ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ อุปสงค์และอุปทาน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดที่ล้มเหลว และการแทรกแทรงของรัฐบาล การใช้นโยบายต่างๆ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และพฤติกรรมของบริษัท
ทฤษฎีเกมและพฤติกรรมทางกลยุทธ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และวงจรทางธุรกิจ การว่างงานและภาวะเงินเฟ้อ วิกฤตทางการเงิน นโยบายทางการเงินและการคลัง การเกิดขึ้นของเขตการค้าพิเศษ
The economic problem, Choice and opportunity cost and the production possibilities, Different economic systems, Demand and Supply, Competitive markets, Market Failure and government intervention, Application of policy, Imperfect competition and firm
behavior, Game Theory and Strategic Behavior, Economic growth and the business cycle, Unemployment and inflation, The financial crises, Fiscal and Monetary Policy , Globalization and the emergence of the free trade area
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต