เมนูหลัก

IAV220AIRLINE MARKETING
IAV220การตลาดสายการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2736M2C301812M 
อาจารย์: อาจารย์เอกบุตร ตั้งชีวินเสถียร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
หมายเหตุ: =IBA454 
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ ความรู้เชิงลึกของการตลาดสายการบิน ส่วนประสมการตลาด อธิบายการตลาดแนวใหม่ของสายการบินรวมถึงการแบ่งส่วน
ผู้บริโภค การจัดการฐานข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โปรแกรมสะสมไมล์และการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของสายการบิน
Concepts, elements and in-depth knowledge of Airline Marketing, marketing mix and the practice of contemporary airline marketing are explained.
Issues covered include consumer segmentation, database management, integrated marketing communications, frequent flyer program and public relations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต