เมนูหลัก

IAV340HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AVATION INDUSTRY
IAV340การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมภายในขององค์การอุตสาหกรรมการบิน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม นโยบาย และการปฏิบัติการในการวางแผน
การจ้างรับ การพัฒนา การนำบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผล การผดุงไว้ของจำนวนและทักษะของบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
The management of people within the internal environment of aviation industry organizations. It comprises the activities, policies, and practices involved in planning, obtaining, developing, utilizing, evaluating,
, maintaining, and retaining the appropriate numbers and skill mix of employees to achieve the organization’s objectives.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต