เมนูหลัก

IAV442CREW RESOURCE MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV.442การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการบินกับปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านการบิน รวมไปถึงการใช้ทฤษฎีในการสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางการบิน

Study analyze and discuss the relationship between aviation personnel and various factors and elements affecting the safe operation in aviation industry. Usage of theories to investigate the causes of aviation accidents.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต