เมนูหลัก

IAV450AVIATION SAFETY AND SECURITY
IAV450นิรภัยการบินและระบบการรักษาความปลอดภัยในการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นำเสนอทฤษฎีความปลอดภัยและการปฏิบัติพื้นฐานของนิรภัยการบิน เน้นถึงมาตรการการป้องกันรวมทั้งกฎระเบียบและการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการบิน ปัญหาหลักเกี่ยวกับนิรภัยการบินการประเมินผลโครงการความปลอดภัย
ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบิน กรณีศึกษาของการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน การตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการบิน
The fundamentals of safety theories and practices will be presented. Preventive measures including rules, regulations and their applications to the aviation industries will be focused upon.
Major problem areas in aviation safety, safety program evaluation, and impact of accidents on industry are covered. Case studies of aircraft accidents, the causes and effects will also be examined.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต