เมนูหลัก

IAV313IN-FLIGHT SERVICE MANAGEMENT
IAV313การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาลักษณะงานบริการความปลอดภัยและความสะดวกสบายบนเครื่องบิน การตรวจสอบและวิธีการ ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชศาสตร์การบิน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้และทักษะในการบริการบนเครื่องบิน ขั้นตอนการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเก็บรักษาและการนำมาบริการตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้อุปกรณ์บริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตามประเภทของชั้นบริการ
Investigate the characteristics of in-flight service in providing safety, services and comfort to passengers. Pre-flight inspection of emergency equipment and and how to use these equipment in an emergency.
First aid, aviation medicine, coordination with relevant departments and agencies. Knowledge and skills of in-flight service, service galley and equipment, storage and preparation of food and drink, service time, timing and procedures.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต