เมนูหลัก

AL.201HOSPITALITY INDUSTRY
ธบ.201อุตสาหกรรมบริการ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R27302C603723M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-37-23
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.13:00-16:00R27302C60573M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-57-3
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 อ.09:00-12:00RN/AN/AC60060M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 อ.13:00-16:00R2738M2C60564M 
อาจารย์: อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-56-4
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  050 อ.09:00-12:00R24182C60537M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-53-7
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  060 อ.13:00-16:00RN/AN/AC60060M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  070 อ.09:00-12:00R27302C603327M 
อาจารย์: อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-33-27
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  080 อ.13:00-16:00RN/AN/AC60060M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการในอนาคต การศึกษาดูงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต