เมนูหลัก

AL.202AVIATION INDUSTRY
ธบ.202อุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างการจัดการอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรการบิน ประเภทของผู้โดยสาร อากาศยาน ภูมิศาสตร์การบิน ตารางการบิน การบินประจำเส้นทางและการบินเฉพาะกิจ
การร่วมทุนเส้นทาง พันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการการบินพาณิชน์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบินต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนา ระบบและการลงทุนของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต