เมนูหลัก

AL.452SEMINAR IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.452สัมมนาในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 จ.13:00-16:00R28392C40040M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค:
  020 อ.09:00-12:00R2738M2C50491M 
อาจารย์: อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี48-47-1
รหัส 596101425750,606101484399
สอบปลายภาค:
  030 อ.13:00-16:00R24182C50491M 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี48-47-1
รหัส 606101482777,606101483008
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการธุรกิจการบินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงด้านการจัดการและการบริการด้วยการนำบทความ ประสบการณ์การฝึกงาน กรณีศึกษาและผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาในการจัดสัมมนาเพื่อ อภิปราย วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนทำเป็นรายงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต