เมนูหลัก

AL.452SEMINAR IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.452สัมมนาในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการธุรกิจการบินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงด้านการจัดการและการบริการด้วยการนำบทความ ประสบการณ์การฝึกงาน กรณีศึกษาและผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาในการจัดสัมมนาเพื่อ อภิปราย วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนทำเป็นรายงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต