เมนูหลัก

AL.479CAREER PREPARATION FOR AIRLINE INDUSTRY 2
ธบ.479การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน 2
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:00R28162C22211M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 420-19-1
รหัส 586101422673,566101415352
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะ นศ.สหกิจศึกษา รหัส 61 เท่านั้น 
Course Description
บูรณาการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยสามารถแสดงให้ประจักษ์ถึงองค์ความรู้ที่มีเพียงพอและแสดงถึงเจตคติที่ดีต่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต