เมนูหลัก

ES.322ENGLISH FOR AIRPORT GROUND SERVICE
อฉ.322ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการภาคพื้นในสนามบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และรูปประโยคที่ใช้ในงานบริการภาคพื้นดิน โดยสามารถเลือกใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะ การฟัง การพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้โดยสารที่สนามบิน การตรวจสอบบัตรที่นั่ง
การส่งและรับผู้โดยสาร รวมไปถึงบริการอื่น ๆ ในสนามบิน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต