เมนูหลัก

AL.327ADVANCED GROUND SERVICE FOR PASSENGER
ธบ.327การบริการภาคพื้นสำหรับผู้โดยสารขั้นสูง
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R27322C301515M 
อาจารย์: อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
Course Description
ศึกษาการให้บริการกับผู้โดยสารขั้นสูง รวมทั้งพิธีการรับส่งผู้โดยสารและรับการบริการพิเศษต่างๆ ในสนามบิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริงหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต