เมนูหลัก

ES.324ENGLISH FOR AIR CARGO
อฉ.324ภาษาอังกฤษสำหรับงานคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-12:00R28312C503911M 
อาจารย์: อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-39-11
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
Course Description
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และรูปแบบประโยคที่ใช้ในงานการบริการด้านคลังสินค้า โดยสามารถเลือกใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงานคลังสินค้า
และเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดกับผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองและผ่านทางโทรศัพท์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการในคลังสินค้าทางอากาศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต