เมนูหลัก

ES.324ENGLISH FOR AIR CARGO
อฉ.324ภาษาอังกฤษสำหรับงานคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา และรูปแบบประโยคที่ใช้ในงานการบริการด้านคลังสินค้า โดยสามารถเลือกใช้ระดับภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงานคลังสินค้า
และเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดกับผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองและผ่านทางโทรศัพท์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการในคลังสินค้าทางอากาศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต