เมนูหลัก

US.201EUROPEAN HISTORY AND CIVILIZATION
ยศ.201ประวัติศาสตร์และอารยธรรมยุโรป
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป วิเคราะห์เปรียบเทียบอารยธรรมของชนชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมของชนชาติฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียและอิตาเลี่ยนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต