เมนูหลัก

ID.312INTERIOR DESIGN 5
ตภ.312การออกแบบภายใน 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ID.311
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หัวข้อการออกแบบที่เน้นการฝึกการทำโปรแกรมในงานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานและกิจกรรมในอาคารสาธารณะขนาดกลาง เช่น พื้นที่บางส่วนของโรงแรม, โพลีคลินิก, สปา, ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก, สถานีอนามัย ตลอดจนภูมิสถาปัตย์โดยรอบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต