เมนูหลัก

ID.413ART THESIS IN INTERIOR DESIGN
ตภ.413ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบตกแต่งภายใน
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โดยผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ทำการตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ตามระเบียบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าด้วย การทำศิลปะนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะสถาปัตย-หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต