เมนูหลัก

CS.412LEGAL AND ETHICAL ISSUES IN COMPUTING
คต.412กฎหมายและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายของจริยธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับ
วิชาชีพอื่น ๆ และจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับหรือข้อมูลขององค์กรหรือลูกค้าและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ การถ่ายทอดข้อมูล การเคารพและปกป้องสิทธิทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต