เมนูหลัก

GE.101THAI FOR COMMUNICATION
ศท.101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.14:30-16:30R29042C1046W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี8-2-6
รหัส 590505426640,580104425608
สอบปลายภาค:
  300 พ.10:00-12:00R27252C20020W 
อาจารย์: อาจารย์นพวรรณ แตงนารา
อาจารย์บุษรา อวนศรี
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: TH. 
Course Description
หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์สารจากการฟังและการอ่าน กลวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ การสนทนา การอภิปรายในกลุ่ม การประชุม การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายวานการประชุม การเขียนเอกสารทางราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนโครงงาน การเขียนคำขวัญ การเขียนความเรียงร้อยแก้วและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต