เมนูหลัก

BS.305VISUAL BASIC PROGRAMMING
คพ.305การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและโครงสร้างภาษาวิชวลเบสิก การเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์ไดร์เวนซ์ การจัดการโปรเจกต์และฟอร์ม การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้คอนโทรลชนิดต่าง ๆ การใช้งานตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการและนิพจน์ การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การวนซ้ำ
โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต