เมนูหลัก

TR.421INTERNATIONAL TRANSPORTATION LAW AND REGULATION
ขส.421กฏหมายและระเบียบการขนส่งระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะกฎระเบียบการขนส่งทั้งระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งภายในและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ
เขตน่านฟ้าหรือห้วงอากาศ ห้วงอวกาศ ทะเลอาณาเขต ทะเลหลวง กฎระเบียบศุลกากรสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน ความรับผิดทางแพ่ง อาญา การระงับข้อพิพาท การบังคับคดี อนุญาโตตุลาการ และศาลระหว่างประเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต