เมนูหลัก

BS.416BUSINESS INTELLIGENCE
คพ.416การบริหารธุรกิจอย่างชาญฉลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการบริหารธุรกิจขั้นสูง วิเคราะห์ความต้องการสำหรับธุรกิจอย่างชาญฉลาด การทำงานร่วมกันของวิธีการบริหารธุรกิจอย่างชาญฉลาด การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ ได้แก่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจชาญฉลาดและกลยุทธ์ทางการแข่งขัน การใช้โปรแกรมการจัดทำรายงานขั้นสูง
การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอย่างชาญฉลาด การค้นหาสิ่งที่ต้องการในสิ่งแวดล้อม การกำหนดขั้นตอนข้อมูล การวิเคราะห์การเก็บข้อมูล และการจัดส่งข้อมูล คลังข้อมูลขนาดใหญ่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต