เมนูหลัก

BS.300PRINCIPLES OF PROGRAMMING
คพ.300หลักการเขียนโปรแกรม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึม เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม สตรัคเจอร์ชาร์ท โฟรชาร์ท การใช้งานตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการและนิพจน์ เงื่อนไข การวนซ้ำ การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้คำสั่ง ฟังก์ชัน อาร์เรย์ และพอยน์เตอร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต