เมนูหลัก

VD.311CORPORATE IDENTITIES FOR GRAPHIC DESIGN
อน.311การออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กร
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบนิเทศศิลป์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะ รูปแบบ และความสำคัญของการออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กร ฝึกทักษะการออกแบบเลขนศิลป์สำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยให้เกิดภาพรวมและเกิดภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในทิศทางอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายใต้ความคิดรวบยอดที่มีเอกลักษณ์องค์กรในการสื่อความหมายต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต