เมนูหลัก

AR.551ARCHITECTURAL DESIGN 7
สถ.551การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.452
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.452 ARCHITECTURAL DESIGN 6
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการเขียนโครงการ ออกแบบ และออกแบบร่างสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาคารสาธารณะ ใช้ระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบสนับสนุน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการใช้ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อน และมีความหลากหลาย การวางผังแม่บทที่มีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงการนำเอาบริบทของโครงการในระดับเมืองทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดแนวคิดอย่างเหมาะสม เน้นกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในทุกขั้นตอน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต