เมนูหลัก

CH.344CHINESE FOR FRONT OFFECE
ศจ.344 ภาษาจีนสำหรับงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจีนเพื่องานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ฝึกปฏิบัติทั้ง ๔ ทักษะ เน้นด้านการฟังและการพูด เพื่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การสำรองห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดหาห้องพัก
การใช้คอมพิวเตอร์ในการประสานงาน และการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างแผนกบริการส่วนหน้า กับแผนกอื่นๆ รวมทั้งบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และองค์กรภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต