เมนูหลัก

PD.115THREE-DIMENSIONAL DESIGN
ออ.115การออกแบบ 3 มิติ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบในการออกแบบรูปทรงและที่ว่าง โดยอาศัย วัสดุพื้นฐาน เช่น กระดาษ ไม้ ดิน โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ในการปฏิบัติหุ่นจำลอง 3 มิติ
ตามหลักการและองค์ประกอบของการออกแบบ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงมิติของตัวผลงานและต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนนำวิธีการไปใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจ แนวความคิด ในการสร้างผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต