เมนูหลัก

PD.116BASIC TECHNICAL DRAWING
ออ.116การเขียนแบบเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาวิธีการอ่านและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ จากทฤษฎีการเขียนแบบพื้นฐานด้วยวิธีเขียนภาพต่างๆ เช่น วิธีการเขียนภาพฉาย วิธีการเขียนภาพสามมิติ
การเขียนภาพทัศนียภาพ ฯลฯ เพื่อสามารถเขียนรูปลงระนาบแทนรูป 3 มิติ เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจในแบบได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต