เมนูหลัก

PD.117PROFESSIONAL TECHNICAL DRAWING FOR DESIGNER
ออ.117การเขียนแบบวิชาชีพ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.116
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบ จากทฤษฎีและหลักเกณฑ์การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารให้กับผู้ผลิตสามารผลิตผลงานได้ถูกต้องตามแบบ และใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการวัดขนาดสัดส่วนเปรียบเทียบกับงานเขียนแบบได้หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต