เมนูหลัก

PD.322PRODUCT DESIGN 4
ออ.322การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.321
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:00R2431M2L20020M 
  จ.13:00-17:00R2431M2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IP.322 
Course Description
ศึกษาฝึกฝนการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและการบริการ ที่เน้นหนักถึงหลักทางการตลาด พฤติกรรมผู้อุปโภคและผู้บริโภค การขนส่ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณะ คำนึงถึงปัจจัยหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้ใช้งาน ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต