เมนูหลัก

PD.322PRODUCT DESIGN 4
ออ.322การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.321
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาฝึกฝนการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและการบริการ ที่เน้นหนักถึงหลักทางการตลาด พฤติกรรมผู้อุปโภคและผู้บริโภค การขนส่ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณะ คำนึงถึงปัจจัยหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้ใช้งาน ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต